Jogi- és Adatkezelési Tájékoztató

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató (“Tájékoztató”) a GEOK – Gazdálkodást Erősítő és Optimalizáló Központ Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 49.; adószám: 13849104-2-13; honlap: geok.hu, továbbiakban “ADATKEZELŐ” vagy “Mi”) ügyfeleire, továbbá az ügyfelek kapcsolattartóira terjed ki (együttesen, “kapcsolattartók” vagy “Önök” a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Az ADATKEZELŐ az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
Önnel kapcsolatosan egyrészt olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Önnel mint vásárlónkkal vagy üzleti partnerünkkel kapcsolatot tartsunk, melynek célja ajánlatok megválaszolása, és (törölni szerintem) szerződések megkötése és teljesítése, illetőleg az Önökkel való kapcsolattartás. Jellemzően a teljesített szolgáltatásokra, az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon
megtartani, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Másrészt, az általunk elkészített munkáról adott
véleményt és a referenciaként megadott személyes adatokat a tevékenységünk népszerűsítése céljából, kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kezeljük.

Milyen személyes adatot kezel az ADATKEZELŐ?
Személyes adatok közvetlenül az érintett szolgáltatás közvetlen igénybevevőjétől, kapcsolattartótól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak:
   • Személyazonosító adatok, így a név;
   • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám;
   • Szerződési adatok, így a szerződés tárgya és a gazdasági esemény leírása, kiszállítással és átvétellel kapcsolatos adatok (kiszállítási határidő, szállítási mód, szállítási cím), számlázási név, számlázási cím,
   • Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám (amennyiben a számlázáshoz szükséges), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, fizetési mód),
   • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, szerződések tartalma és egyéb kommunikációs adatok
   • Referencia adatok, vélemény és referenciaként megadott személyes adatok
   • Szerződés teljesítésének adatai.

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:
   • Szerződés: Ha Ön magánszemély ügyfelünk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére szerződés becsatornázásához vagy annak teljesítéséhez szükséges adatkezelés). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önökkel szerződés létrehozására vagy a vonatkozó szerződés teljesítésére.
   • Jogos érdek: az adatkezelés az ADATKEZELŐ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az ADATKEZELŐ közötti folyamatos kapcsolattartást az Ön és az ADATKEZELŐ között fennálló üzleti kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).
   • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján),  így különösen reklámcélú közvetlen megkeresések vagy az Önről készült fénykép (videófelvétel), vélemény és referenciaként megadott személyes adatok kezelése és nyilvánosságra hozatala
esetében.
   • Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján)
A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (I) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (II) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (III) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az ADATKEZELŐ-n belül az Ön személyes adataihoz kizárólag az erre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján.
Az ADATKEZELŐ-n kívül a vásárlók és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik személy számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:
   * Egyes harmadik személy részére: A bankok részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat; emellett független külső tanácsadók (pl. ügyvédek) részére is továbbíthatjuk az Önre vonatkozó információkat, így a szolgáltatói szerződés, különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre, jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
   * Szolgáltatók: Az ADATKEZELŐ belső eljárásának támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT rendszert és szolgáltatásokat használ, akinek neve és elérhetősége: Sybell  Informatikai Kft., WordPress.org, hu.wordpress.org. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az ADATKEZELŐ, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetőek lehetnek a személyes adatok. Az ADATAKEZELŐ részére könyvelési szolgáltatást ellátó személy neve és címe: Geok Kft., Gosztonyi József képviseletében, 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 49.

Adattovábbítás külföldre
A személyes adatokat harmadik országba nem továbbítunk.

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat ?
A személyes adatokat az ADATKEZELŐ, illetve az ADATKEZELŐ nevében IT hoszting szolgáltató és a könyvelőnk tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelően anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn, a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig)
megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

Milyen jogok illetik meg a magánszemélyeket?
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A magánszemélyek továbbá az alábbi jogokkal rendelkeznek:
   (I) Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e róluk személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
   (II)A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
   (III)A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
   (IV)Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
   (V)Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.
   (VI)A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az érintett személyes adatait. Amennyiben a magánszemélyt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog  gyakorlása alapos, az érintett magánszemély személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt amennyiben a személyes adatok kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.
   (VII) Panaszhoz való jog: Magánszemélyek továbbá panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Kapcsolatfelvétel az ADATKEZELŐ-vel:
Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésekre. Az ilyen kéréseket az Ön számára kijelölt kapcsolattartóhoz lehet küldeni, vagy
“ADATVÉDELMI MEGKERESÉS” tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: office@geok.hu

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató (“Tájékoztató”) a GEOK – Gazdálkodást Erősítő és Optimalizáló Központ Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 49.; adószám: 13849104-2-13; honlap: geok.hu, továbbiakban “ADATKEZELŐ” vagy “Mi”) ügyfeleire, továbbá az ügyfelek kapcsolattartóira terjed ki (együttesen, “kapcsolattartók” vagy “Önök” a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Az ADATKEZELŐ az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
Önnel kapcsolatosan egyrészt olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Önnel mint vásárlónkkal vagy üzleti partnerünkkel kapcsolatot tartsunk, melynek célja ajánlatok megválaszolása, és (törölni szerintem) szerződések megkötése és teljesítése, illetőleg az Önökkel való kapcsolattartás. Jellemzően a teljesített szolgáltatásokra, az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon
megtartani, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Másrészt, az általunk elkészített munkáról adott
véleményt és a referenciaként megadott személyes adatokat a tevékenységünk népszerűsítése céljából, kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kezeljük.

Milyen személyes adatot kezel az ADATKEZELŐ?
Személyes adatok közvetlenül az érintett szolgáltatás közvetlen igénybevevőjétől, kapcsolattartótól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatóak:
   • Személyazonosító adatok, így a név;
   • Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám;
   • Szerződési adatok, így a szerződés tárgya és a gazdasági esemény leírása, kiszállítással és átvétellel kapcsolatos adatok (kiszállítási határidő, szállítási mód, szállítási cím), számlázási név, számlázási cím,
   • Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám (amennyiben a számlázáshoz szükséges), fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, fizetési mód),
   • Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, szerződések tartalma és egyéb kommunikációs adatok
   • Referencia adatok, vélemény és referenciaként megadott személyes adatok
   • Szerződés teljesítésének adatai.

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:
   • Szerződés: Ha Ön magánszemély ügyfelünk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére szerződés becsatornázásához vagy annak teljesítéséhez szükséges adatkezelés). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önökkel szerződés létrehozására vagy a vonatkozó szerződés teljesítésére.
   • Jogos érdek: az adatkezelés az ADATKEZELŐ azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az ADATKEZELŐ közötti folyamatos kapcsolattartást az Ön és az ADATKEZELŐ között fennálló üzleti kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).
   • Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján),  így különösen reklámcélú közvetlen megkeresések vagy az Önről készült fénykép (videófelvétel), vélemény és referenciaként megadott személyes adatok kezelése és nyilvánosságra hozatala
esetében.
   • Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján)
A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (I) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (II) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (III) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az ADATKEZELŐ-n belül az Ön személyes adataihoz kizárólag az erre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján.
Az ADATKEZELŐ-n kívül a vásárlók és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik személy számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:
   * Egyes harmadik személy részére: A bankok részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat; emellett független külső tanácsadók (pl. ügyvédek) részére is továbbíthatjuk az Önre vonatkozó információkat, így a szolgáltatói szerződés, különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre, jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.
   * Szolgáltatók: Az ADATKEZELŐ belső eljárásának támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT rendszert és szolgáltatásokat használ, akinek neve és elérhetősége: Sybell  Informatikai Kft., WordPress.org, hu.wordpress.org. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az ADATKEZELŐ, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetőek lehetnek a személyes adatok. Az ADATAKEZELŐ részére könyvelési szolgáltatást ellátó személy neve és címe: Geok Kft., Gosztonyi József képviseletében, 2370 Dabas, Szent István út 111.

Adattovábbítás külföldre
A személyes adatokat harmadik országba nem továbbítunk.

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat ?
A személyes adatokat az ADATKEZELŐ, illetve az ADATKEZELŐ nevében IT hoszting szolgáltató és a könyvelőnk tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelően anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn, a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig)
megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

Milyen jogok illetik meg a magánszemélyeket?
A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A magánszemélyek továbbá az alábbi jogokkal rendelkeznek:
   (I) Hozzáférés joga: A magánszemélyeknek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e róluk személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.
   (II)A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.
   (III)A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.
   (IV)Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
   (V)Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.
   (VI)A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az érintett személyes adatait. Amennyiben a magánszemélyt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog  gyakorlása alapos, az érintett magánszemély személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt amennyiben a személyes adatok kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.
   (VII) Panaszhoz való jog: Magánszemélyek továbbá panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Kapcsolatfelvétel az ADATKEZELŐ-vel:
Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésekre. Az ilyen kéréseket az Ön számára kijelölt kapcsolattartóhoz lehet küldeni, vagy
“ADATVÉDELMI MEGKERESÉS” tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: office@geok.hu

Kapcsolat:

Gosztonyi József ügyvezető 
telefon: +36 30 335 8292
e-mail: office@geok.hu

Céginformáció:

Geok – Gazdálkodást Erősítő és Optimalizáló Központ
2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 49.
Adószám: 13849104-2-13